رادیو آرمادیلو

یک رادیوی معمولی برای آدمای معمولی

ساعت 10 : 10

۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۲:۴۶ | 4 | 01:03:05

از نیسان آبی تا پاتریس لومومبا

قسمت صفرم: معرفی

۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳:۵۵ | 5 | 00:35:06

با هم و رادیو آرمادیلو آشنا میشیم